Spółki finansowe pozyskują fundusze z emisji weksli handlowych i obligacji, po czym przeznaczają je na udzielanie pożyczek, szczególnie przystosowanych do potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw. Niemal całkowity brak regulacji tego sektora w porównaniu z bankami handlowymi i kasami oszczędnościowo-pożyczkowymi umożliwił spółkom finansowym szybkie dostosowywanie oferowanych kredytów do potrzeb klientów, a w konsekwencji ich ogromny rozwój. Fundusze lokacyjne sprzedają udziały i za uzyskane środki nabywają papiery wartościowe. Fundusze lokacyjne typu otwartego emitują jednostki udziałowe podlegające wykupowi w dowolnym czasie po cenie uzależnionej od wartości aktywów funduszu. Fundusze lokacyjne typu zamkniętego emitują jednostki udziałowe niepodlegające wykupowi, lecz wprowadzane do obrotu analogicznie do akcji zwykłych. Są one mniej popularne od funduszy typu otwartego, ponieważ ich udziały nie są tak płynne. Fundusze lokacyjne rynku pieniężnego inwestują wyłącznie w krótkoterminowe papiery wartościowe najwyższej klasy. Ich jednostki udziałowe podlegają wykupowi po ustalonej cenie za pomocą czeków. Udziały funduszy lokacyjnych rynku pieniężnego funkcjonują w rzeczywistości na zasadzie rachunków czekowych, oprocentowanych według rynkowych stóp procentowych. Wszystkie fundusze lokacyjne poddane są nadzorowi ze strony Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.