KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNEJ BUDOWY ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

2010, ZESPÓŁ MIESZKANIOWY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
ORGANIZATOR:
LOKALIZACJA: MIASTECZKO ŚLĄSKIE
AUTORZY:
arch. Mariusz Pers, arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, arch. Paweł Syposz
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
arch. Marta Dul, arch. Anna Bołcun
WSPÓŁPRACA:
stud. arch. Łukasz Bylica, arch. Klaudiusz Konarski, arch. Paweł Michalski, stud. Anna Rusinek-Nuzia, arch. Ludmiła Więckowska-Bryś

 

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem opracowania jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych, z 3 kondygnacjami mieszkalnymi i z maksymalną ilością 15 lokali w każdym. Teren zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 1924/42 w Miasteczku Śląskim, położonej przy zbiegu ul. Pindora i ul. Białego.
Podstawą opracowania są wymagania sprecyzowane przez Organizatora na etapie ogłoszenia konkursu oraz decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr G.-7331/41/2008.
Zakres projektu obejmuje również plan zagospodarowania terenu – wg uznania projektantów.
INFORMACJA O PODSTAWOWYCH ROZWIĄZANIACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCYCH FORMĘ I FUNKCJĘ BUDYNKÓW
Celem prac projektowych było uzyskanie jak najlepszych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, spełniających założenia, jakie przed uczestnikami konkursu postawił organizator – stworzenie miejsca wpisującego się w istniejącą zabudowę, przyjaznego dla użytkowników, z miejscami parkingowymi, placami gospodarczymi oraz placem rekreacyjnym.
Najistotniejszym elementem projektu było zapewnienie funkcjonalności całości inwestycji, przy spełnieniu wszystkich wymogów określonych w warunkach zabudowy oraz przez Organizatora konkursu.
Podstawowe założenia dla planu sytuacyjnego to odległość 6m dla miejsc postojowych od zewnętrznej krawędzi jezdni, wyznaczenie miejsc postojowych i placów gromadzenia odpadów, ich wymagane prawem odległości od okien mieszkań, oraz określenie wymiarów zewnętrznych budynków zapewniających maksymalne wykorzystanie możliwości 20% pow. zabudowy.
Jednocześnie należało pogodzić atrakcyjny wygląd budynków ze stosunkowo niskim kosztem ich realizacji. Próbą spełnienia tych wytycznych jest projekt budynków o bardzo zbliżonej konstrukcji, rozkładzie mieszkań, identycznych zastosowanych materiałach, a mimo wszystko odmiennych elewacjach. Próbą ukształtowania przyjaznej mieszkańcom architektury jest zaprojektowanie brył budynków z wykorzystaniem naturalnych, dostępnych również pod względem cenowym materiałów (okładzina drewniana), oraz taka propozycja zagospodarowania terenu, która współgra z budynkami.
Z uwagi na kształt południowej części działki, odległości obiektów uwzględniających ich wzajemne przesłanianie, budynek A ma odmienny rzut od B, C i D.
Mimo wszystko staraniem projektantów było utrzymanie struktury mieszkań, której oczekuje Organizator konkursu.
Struktura mieszkań:
Budynek A: 9x 2 pokojowe, 3x 3 pokojowe
Budynek B: 9x 2 pokojowe, 6x 3 pokojowe
Budynek C: 9x 2 pokojowe, 6x 3 pokojowe
Budynek D: 9x 2 pokojowe, 6x 3 pokojowe
Łączna ilość mieszkań: 57 w tym 36 x 2 pokojowych, 21 x 3 pokojowych
DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Przy każdym projektowanym budynku przewidziano dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce postojowe. Za pomocą zewnętrznych pochylni możliwy jest dostęp na poziom parteru, na którym jedno z mieszkań dostosowano do specyficznych potrzeb (przede wszystkim zmiana w aranżacji łazienki).
INFORMACJA O RODZAJU UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO BUDYNKÓW I ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH JAKO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, W TYM OKIEN.
Układ komunikacyjny każdego z projektowanych budynków oparty został na rozwiązaniu: 1 wejście do budynku, 1 klatka schodowa.
We wszystkich obiektach klatka schodowa jest doświetlona światłem dziennym.
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE PROJEKT:
Wysokość budynków: ok. 10,5m.
Szerokość elewacji frontowej: ok. 22m
Wysokość kondygnacji: 2,50m w świetle pomieszczeń
Powierzchnia zabudowy: ok. 1390m2
UKŁAD KONSTRUKCYJNY:
Konstrukcja budynku przewidziana jest w technologii tradycyjnej, ściany piwnic, schody wew., balkony oraz stropy w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Ściany ceramiczne gr. 25cm z warstwą termoizolacyjną gr. 15cm.
Na fragmentach elewacji ściany posiadają okładzinę drewnianą (wypełnienie wełna mineralna).
Stropodachy płaskie, kryte papą.
Przyjęte w założeniach warstwy przegród budowlanych w tym okien znajdują się w części dot. charakterystyki energetycznej obiektu.
SPOSÓB DOSTARCZANIA DO BUDYNKU PODSTAWOWYCH MEDIÓW ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:
-wg założeń zawartych w wytycznych projektowych,
-Instalacja centralnego ogrzewania, poprzez węzeł cieplny usytuowany w jednym z projektowanych budynków (na kondygnacji podziemnej znajdują się pom. techniczne).
-Instalacja wod. – kan. przyłączona do sieci miejskich przebiegających w ul. Białego.
-Ogrzewanie zapewnione z miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast c.w.u. przewidziano możliwość zastosowania logoterm lub opcjonalnie kotłów dwufunkcyjnych gazowych. Istnieje też możliwość korzytstania z kolektorów słonecznych umieszczonych na stropodachach.
-Budynek wyposażony w instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie z wymaganiami warunków konkursu.
ETAPOWANIE INWESTYCJI
Inwestycja została zaplanowana z uwzględnieniem jej etapowania.
Poszczególne budynki mogą być realizowane oddzielnie, począwszy od budynku A do D, bez utrudnień związanych z budową instalacji zewnętrznych.
Etapowanie nie spowoduje braku możliwość obsługi komunikacyjnej budynków już wcześniej zrealizowanych.