KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO W RZESZOWIE

2009, CENTRUM ADMINISTRACYJNE W RZESZOWIE
ORGANIZATOR: SARP ODDZIAŁ W RZESZOWIE
LOKALIZACJA: RZESZÓW
Powierzchnia użytkowa budynku: 18686,94 m2
Powierzchnia pomocnicza (socjalne, techniczne, gospodarcze, archiwa, magazyny, powierzchnia ruchu itd.): 7457,41 m2
Razem: 26144,35 m2
PROJEKT:
dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, arch. Agnieszka Ciuła, arch. Klaudiusz Konarski
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
arch. Anna Fusiara, arch. Ludmiła Więckowska, stud. arch. Anna Rusinek, stud. arch. Karolina Broszkiewicz
WSPÓŁPRACA:
arch. Marta Dul, stud. arch. Wiktor Szczypka, arch. Paweł Michalski, inż. Tomasz Żmigrodzki

 

ZAŁOŻENIA IDEOWE.
Obiekt usytuowany na działce o proporcjach zbliżonych do kwadratu, pomiędzy dwoma dominującymi w tym rejonie pod względem urbanistycznym budynkami – siedzibą Urzędu Marszałkowskiego oraz budynkiem Zespołu Szkół Nr 1 – kontynuuje pierzeję i linię zabudowy Alei Józefa Piłsudskiego. Pierzeję podkreśla również szpaler zieleni wysokiej pozostawionej wzdłuż Alei. Wysokości sąsiednich budynków, studia zacieniania i przesłaniania były pretekstem dla ukształtowania formy nowej budowli. Dostęp naturalnego światła słonecznego, przewietrzanie były istotnymi elementami projektu Centrum. Budynkowi nadano kształt kwartału z dużym dziedzińcem wewnętrznym, zielenią (klombami, trawnikami, drzewami ogrodowymi) i otwartym reprezentacyjnym atrium.
Rozgraniczono ruch pieszy i kołowy (zapewniając brak kolizyjności dla pojazdów). Po stronie północnej znalazł swoje miejsce reprezentacyjny plac wprowadzający do atrium. Podkreśla on publiczny charakter budynku.
Projektowany obiekt o czytelnym układzie funkcjonalno – przestrzennym musi połączyć i związać ze sobą dwie odmienne funkcje: obiektu administracyjnego wyposażonego w Centrum Obsługi Mieszkańca oraz nowoczesnego budynku biurowego, przystosowanego dla pracy ok. 1000 urzędników dziennie.
Budowla stanie się wizytówką świadomości inwestycyjnej miasta Rzeszowa, a także miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i dialogu przyszłych inwestorów z urzędnikami.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE.
Centrum Administracyjne ukształtowano jako prostopadłościenny kwartał zabudowy z dziedzińcem wewnętrznym. Główna bryła „ustawiona” została na przeszklonym bloku parteru, składającym się z połączonych ze sobą za pomocą łączników czterech mniejszych segmentów i przekręcona względem wyższych kondygnacji. Te zabiegi projektowe „oderwały” bryłę od ziemi i podkreśliły odmienny pod względem funkcjonalnym charakter poziomu 0. Specyficzny dla obiektów biurowych rytm okien wykorzystano w sposób nietypowy – znajdujące się na każdej kondygnacji trzy rzędy okien zaprojektowano w taki sposób, aby całość elewacji tworzyła wrażenie przestrzennej ażurowej siatki, nadającej dodatkowej lekkości masywnej bryle.
Wycięcia w prostopadłościanie budynku, podkreślone dodatkowo fioletowym kolorem, funkcjonują jako tarasy i loggie umożliwiające pracownikom spędzenie na zewnątrz przerwy w pracy.
Fasady wewnętrzne od strony dziedzińca zostały prawie w całości przeszklone, aby „studnia” atrium nie ograniczała dostępu światła naturalnego do pomieszczeń przeznaczonych do pracy biurowej. Dodatkowo zastosowano siatkę stalową (która oplata również bryłę białego sześcianu) dla ograniczenia „przejrzystości” i zmniejszenia nadmiernej ilości światła.
Elewacja frontowa podkreślona została poprzez zastosowanie największej ilości wycięć (nad salą konferencyjna wycięcie „na wylot”), a tym samym kontrastowego koloru fioletowego oraz czarnych słupów o różnej szerokości kierujących do wejścia głównego.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Budynek Centrum Administracyjnego został usytuowany na działce o kształcie zbliżonym do kwadratu, leżącej przy jednej z głównych arterii komunikacyjnej – Alei Józefa Piłsudskiego. Zaproponowano obiekt w formie kwartału, nawiązującego linią zabudowy oraz gabarytami do sąsiednich dominujących w tym rejonie pod względem urbanistycznym – siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz budynku Zespołu Szkół nr 1. Elewacja frontowa znajduje się od strony Alei. Tutaj zaprojektowano również reprezentacyjny plac, który przechodzi następnie w dziedziniec wewnętrzny – atrium Centrum Administracyjnego. Kierunek prowadzący do wejścia głównego oraz dojście do dziedzińca wyróżnione zostały za pomocą odmiennego wzoru i kolorów posadzki. Na placu i dziedzińcu zaproponowano klomby obejmujące zieleń istniejącą oraz uzupełnione zielenią projektowaną w postaci drzew i krzewów, a także specjalnie zaprojektowane siedziska i ławki. Obiekt wyposażony jest również w kilka bocznych wejść. Wjazdy do garażu znajdują się od strony wschodniej i od południa (wjazd funkcjonujący również jako techniczny, wywozu śmieci i droga dostaw). Od zachodu zaproponowano lokalizację urządzeń sportowych dla szkoły w postaci boisk do piłki nożnej, a także do koszykówki i piłki siatkowej. Cofnięcie budynku od południa pozwoliło na uzyskanie placu uzupełnionego szpalerem drzew – również od tej strony.
Organizacja ruchu w zakresie dojść i dojazdów ma na celu rozdzielenie ruchu pojazdów od ruchu pieszych i zapewnienie bezkolizyjności w ruchu pojazdów.
Obiekt Centrum Administracyjnego doskonale wpisuje się w otoczenie pod względem urbanistycznym. Podczas kształtowania bryły uwzględniono wszelkie dominujące kierunki oraz gabaryty budynków sąsiednich. Obiekt ten jest uzupełnieniem pierzei powstałej od strony Alei Józefa Piłsudskiego.
Sposób zagospodarowania uwzględnił zachowanie i zabezpieczenie jak największej liczby drzew oraz zaprojektowanie dodatkowej zieleni uzupełniającej.
ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE.
Centrum Administracyjne zaprojektowano jako nowoczesny budynek biurowy funkcjonujący w dwóch wymiarach.
Pierwszym jest obsługa interesantów i inwestorów w Centrum Obsługi Mieszkańca, które zajmuje większą część poziomu 0. Ten segment funkcjonuje jako obszerna, otwarta przestrzeń co sprawia, że strefa obsługi petentów jest przejrzysta i czytelna. Głównym elementem jest charakterystyczna lada dziennika podawczego przechodząca momentami do poziomu ławki lub wyniesiona w postaci lampy. Znajdują się przy niej stanowiska przynależne do poszczególnych wydziałów. Dodatkową funkcją lady jest oddzielenie dwóch stref: strefy ogólnodostępnej oraz strefy pracowników. Nie jest to jednak sztywny podział, miejscami strefy nachodzą na siebie i celowo przenikają. Pozostałą część parteru stanowią pomieszczenia towarzyszące Centrum Obsługi Mieszkańca (placówka banku, kasy, pomieszczenie ksero, pokoje spotkań z mieszkańcami, pomieszczenia przeznaczone dla dzieci interesantów) oraz część mniejszych wydziałów Urzędu Miasta. Klatki schodowe dla pracowników oraz ogólnodostępne toalety zaprojektowane zostały jako luźno rozrzucone w otwartej przestrzeni COM kolorowe „pudełka”.
Wejście główne do budynku usytuowano z placu reprezentacyjnego od strony północnej. Z placu można również dostać się do sali konsumpcyjnej restauracji. Pozostałe wejścia znajdują się w charakterystycznych łącznikach oraz od strony dziedzińca wewnętrznego. Jedyna ogólnodostępna klatka schodowa usytuowana została naprzeciw wejścia głównego i prowadzi do zespołu sal konferencyjnych na poziomie +1.
Drugim wymiarem jest funkcjonowanie Centrum Administracyjnego jako nowoczesnego budynku biurowego, w którym pracować będzie około 1000 osób dziennie.
Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne gminy funkcjonowały jako osobne samowystarczalne segmenty, ale jednocześnie były ze sobą powiązane. Forma budynku – kwartał zabudowy z wewnętrznym atrium – pozwoliła na funkcjonalne i czytelne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, zapewnienie odpowiedniej ilości oświetlenia naturalnego, a odpowiednia szerokość traktu – na utworzenie w środkowej jego części trzonu zawierającego pomieszczenia socjalne, magazynowe, techniczne, archiwa podręczne, sale konferencyjne, toalety w ilości odpowiedniej dla poszczególnych wydziałów oraz piony komunikacyjne. Konstrukcja budynku pozwoliła na to, aby pomieszczenia biurowe oparte zostały na schemacie modularnym z możliwością przebudowy i kształtowania przestrzeni według potrzeb.
Klatki schodowe oraz windy prowadzą z poziomu -2 garażu podziemnego. Niezbędne było jednak ograniczenie dostępu dla interesantów na poziomy inne niż poziom 0 (nie wliczając zespołu sal konferencyjnych dostępnego z hallu głównego). W tym celu w czterech głównych pionach komunikacyjnych (zarówno w klatkach schodowych jak i windach) zastosowane zostaną blokady w postaci bramek, czytników kart magnetycznych lub kodów dostępu umożliwiających wstęp na pozostałe poziomy jedynie pracownikom Centrum.
Na ostatniej kondygnacji w charakterystycznej kostce „wbitej” w prostopadłościan budynku usytuowano pomieszczenia serwerowni obsługującej całość budynku.
Przewidziano garaż podziemny, w którym usytuowane zostały archiwa, magazyny, pomieszczenia warsztatowe konserwatorów budynku i sprzątających, pomieszczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (część dostępna tylko dla uprawnionych pracowników magazynowo-technicznych, windy blokowane czytnikami kart magnetycznych), a także parking dla 408 samochodów (w tym 13 miejsc dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz 16 boksów dla pracowników. Zaprojektowano także dojazd do rozładowni na poziomie -1. Organizacja ruchu w garażach podziemnych zakłada ruch dwukierunkowy, z czytelnym wydzieleniem przejść dla pieszych. Istnieje możliwość sterowania ruchem samochodowym za pomocą systemu indykatorów świetlnych informujących nadjeżdżających kierowców o stopniu zajętości miejsc na poszczególnych kondygnacjach garażu. Archiwa zostały zaprojektowane tak, by w ich wnętrzu możliwe było przemieszczanie się przy pomocy małych pojazdów.
Projektowany obiekt przystosowany został tak, by umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie poziomy.
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE.
Koncepcja uwzględnia ekonomiczne rozwiązanie elementów i wykończenia budynku z uwzględnieniem jednak jego rangi, a także standardu oraz innowacyjności.
Posadowienie obiektu proponuje się w postaci płyty fundamentowej tworzącej ze stropem nad piwnicami skrzynię żelbetową fundamentową. Konstrukcja budynku zaprojektowana została jako żelbetowa z elementami sprężonymi, szkieletowa słupowo – płytowa z wypełnieniem ceramicznym. Słupy nośne rozmieszczono na siatce 7,5 x 7,5 m. Sztywność całego układu zapewnią żelbetowe trzony komunikacyjne stężone sztywnymi tarczami w postaci stropów.
Okna elewacji zewnętrznych (stolarka aluminiowa) proponuje się wykonać jako otwieralno – uchylne. Wielkoformatowe przeszklenia elewacji projektuje się ze szkła niskoemisyjnego samoczyszczącego. Przykrycie budynków proponuje się w postaci stropodachu odwróconego ułożonego na płycie stropowej. Odprowadzenie wody ze stropodachu będzie się odbywać za pomocą systemu podciśnieniowego.
Fasady zewnętrzne planuje się wykonać z jasnoszarego tynku mineralnego (RAL 9016), a w miejscach wycięć – z tynku w kolorze fioletowym (RAL 5022). Balustrady tarasów zaprojektowano jak szklane, transparentne.
Posadzki części podziemnej wykonane zostaną z betonu architektonicznego. Posadzka parteru projektowana jest z czarnych płyt granitowych, a posadzki wyższych kondygnacji wykończone będą gresem polerowanym. Ścianki działowe proponuje się wykonać w systemie ścianek szkieletowych z płyt g-k z izolacją akustyczną i cieplną. Takie rozwiązanie i modularność konstrukcji ułatwi wprowadzenie ewentualnych zmian w celu dostosowania budynku do potrzeb i wymogów użytkownika. Wnętrza pomieszczeń biurowych na wszystkich kondygnacjach prócz parteru (wysokość poziomu 0 – 5m brutto) posiadać będą wysokość 3,00 m w świetle pomiędzy poziomem podłogi, a sufitem podwieszonym (brutto 3,75m). W pomieszczeniach zintegrowano poziom akustycznego sufitu podwieszonego z systemami oświetlenia, chłodzenia, komunikatów głosowych i alarmowych instalacji niskoprądowych.
Wykończenie wnętrza Centrum Obsługi Mieszkańca zaplanowano w jasnej pastelowej i urozmaiconej gamie kolorystycznej w połączeniu ze szkłem, aby wzmocnić wrażenie wnętrza przyjaznego dla użytkowników, czyli przyszłych inwestorów i pracowników.
Obiekt zaprojektowany został w sposób zapewniający w razie pożaru:
– nośność konstrukcji,
– ewakuację ludzi,
– ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie i na sąsiednie zabudowania.
Przejście do dróg ewakuacyjnych z poszczególnych pomieszczeń nie przekracza 40 m. Strefa garaży i archiwów stanowią odrębne strefy pożarowe. Klatki schodowe wymknięto.
ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE.
Teren, na którym ma być realizowana objęta opracowaniem inwestycja jest w pełni uzbrojony, co zapewnia możliwość doprowadzenia mediów do projektowanego obiektu.
Projektowany budynek będzie spełniał kryteria obiektu energooszczędnego o klasie energooszczędności „C” i zostanie wyposażony w instalacje klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i ogólnodostępnych oraz wentylacji (z odzyskiem ciepła). Pomieszczenia archiwum danych elektronicznych i archiwum dokumentów wyposażone będą w instalację wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wymogami. Planuje się również instalację elektryczną zasilania ogólnego (z systemem sterowania), oświetlenia, zasilania gwarantowanego stanowisk komputerowych, instalację teleinformatyczną z możliwością transmisji sygnału telewizyjnego, systemem wideokonferencji, instalację sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia, telewizji dozorowej, kontroli dostępu. Na każdej kondygnacji zostanie wygospodarowane zamykane pomieszczenie techniczne przeznaczone na lokalny punkt rozdzielczy. Serwerownia została zaprojektowana na ostatniej kondygnacji zgodnie ze wskazaniami. Obiekt planuje się wyposażyć w system „klucza centralnego”, a funkcjonowanie całości instalacji będzie nadzorowana przez system automatycznego sterowania budynkiem.
Przewidywana jest również instalacja wod – kan i centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością współpracy z instalacją kolektorów słonecznych usytuowanych na dachu. Aby zapewnić energooszczędność budynku proponuje się również zastosowanie zestawów szklanych o współczynniku k = 0,8 (wraz ze ślusarką aluminiową); zastosowanie ścian warstwowych (warstwa betonu elewacyjnego, warstwa wełny mineralnej i konstrukcja ścian) o współczynniku przenikania ciepła k = 0,2. W pomieszczeniach o dużej powierzchni podłogi zostanie zastosowane energooszczędne ogrzewanie powierzchniowe. Garaże będą wentylowane powietrzem usuwanym z pomieszczeń biurowych. Budynek zostanie wyposażony w system inteligentnego zarządzania energią BMS.