KONCEPCJA RYNKU W SKAWINIE

2008-2010, PRZEBUDOWA RYNKU W SKAWINIE
INWESTOR: GMINA SKAWINA
LOKALIZACJA: SKAWINA
PROJEKT:
arch. Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, dr arch. Mariusz Twardowski
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:
stud. arch. Wiktor Szczypka
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy rynku w Skawinie. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie znajduje się w strefie oddziaływania szkód górniczych.
Zakres prac projektowych obejmuje wprowadzenie elementów małej architektury:
– ławek o konstrukcji żelbetowej wykończonych okładziną z płyt granitowych;
– fontanny z możliwością jej programowania;
– obelisku/pomnika – elementu związanego z tożsamością miasta – w centralnym punkcie rynku;
– przekrycie istniejącego szaletu miejskiego zielonym tarasem;
– umieszczenie nowych tablic informacyjnych.
Rynek został zaprojektowany jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna. Elastyczność zaproponowanego rozwiązania umożliwia między innymi: organizowanie okazjonalnych imprez kulturalnych, wystaw plenerowych, a także okazjonalną lokalizację stoisk handlowych.
Sugeruje się także dalsze kroki, mające na celu podniesienie atrakcyjności projektowanej przestrzeni publicznej – remont elewacji budynków tworzących pierzeje rynku.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy rynku w Skawinie.
W zakresie projektowanych elementów zagospodarowania przewiduje się:
– zwiększenie udziału powierzchni utwardzonych poprzez wprowadzenie placów i ciągów pieszych zróżnicowanych pod względem materiałowym i kolorystycznym (kostka, płyty granitowe w kolorach: szarym, bordowym, czarnym; kostka betonowa) z zachowaniem istniejącego układu historycznego (projekt przewiduje wyłączenie z ruchu kołowego przejazdu skośnego przez rynek, zastąpienie istniejącej nawierzchni asfaltowej nawierzchnią z kostki granitowej 30×60 cm i tym samym, przekształcenie go w ciąg pieszy z ewentualnym usytuowaniem w tym miejscu postoju taksówek);
– zachowanie istniejącego układu komunikacji kołowej (z wyjątkiem wyżej wymienionego odcinka); modernizację, wymianę nawierzchni odcinków ulic i parkingów wraz z chodnikami, bezpośrednio przyległych do rynku, w zakresie oznaczonym na zagospodarowaniu terenu;
– wprowadzenie ok. 14 nowych miejsc postojowych wzdłuż południowej pierzei rynku oraz zachowanie istniejących 10 miejsc postojowych wzdłuż pierzei zachodniej;
– podkreślenie historycznego układu poprzez wprowadzenie oświetlenia posadzkowego – typ: „ARES Manuel”
– montaż niskiego oświetlenia w postaci lamp stojących – typ: „ARES Steel Kolumn”;
– zachowanie znaczącej części istniejącej zieleni wysokiej; wycinka zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją, wycinka zieleni o małej wartości dendrologicznej; przewiduje się nowe nasadzenia;
– wprowadzenie nowoczesnej fontanny, z możliwością programowania „wodnego show”;
– montaż nowych koszy na śmieci;
– zapewnienie miejsca pod letnie ogródki kawiarniane w południowej części rynku;
– zachowanie istniejących powiązań komunikacji pieszej;
– wprowadzenie małej architektury w postaci nowych ławek, pomnika/obelisku z indywidualną iluminacją
– objęcie powierzchni rynku i najbliższej jego okolicy zasięgiem bezpłatnej sieci bezprzewodowego dostępu do internetu.
– miejsca na stojaki rowerowe.
Sieć oświetlenia terenu należy wykonać jako sieć kablową. Słupki oświetleniowe mają być stalowe. Włączenie oświetlenia terenu powinno być samoczynne i posiadać dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia. Nawierzchnia układu drogowego powinna przenosić obciążenia 10 ton na oś. Wykonana jako asfaltowa w krawężnikach żelbetonowych. Miejsca postojowe dla samochodów wykonane z kostki betonowej.
Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni rynku i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejących kanałów deszczowych. Wody opadowe z parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości.